به گزارش پایگاه خبری الف با به نقل از  شوشان ، محمد تقی زاده در این نشست یکی از آسیب های جدی در آموزش و پرورش خوزستان را کودکان بازمانده از تحصیل دانست و گفت: جذب کودکان بازمانده از تحصیل جزو اولویت های اول در آموزش و پرورش خوزستان است تا ما بتوانیم دانش آموزان را شناسایی، جذب و به چرخه تعلیم و تربیت برگردانیم.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان  با تاکید بر اینکه برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: ما در بدترین شرایط و دورترین مناطق صعب العبور استان نیز دارای معلم و مدرسه هستیم اما  از سایر دستگاه ها انتظار داریم که برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل به آموزش و پرورش کمک کنند و این دانش آموزان را پس از شناسایی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند تا ما به وظیفه خود که این دانش آموزان است، عمل کنیم.
وی آمار ١١هزار و ۶١۴ نفر کودک بازمانده از تحصیل در خوزستان را واقعی ندانست و گفت:  با گذشت حدود دو هفته از اجرای طرح شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل در خوزستان، با یک هزار خانواده از کودکانی که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شده بودند، تماس گرفته شد و مشخص شد که ٣٢٠ نفر از این دانش آموزان از استان خوزستان مهاجرت کردند همچنین ۵۵نفر از آنها نیز در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند.
تقی زاده افزود: ٢٧نفر از کودکانی به عنوان بازمانده از تحصیل معرفی شده بودند و  در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند، فوت شده اند، ١۵٨نفر نیز جزو کودکان استثنایی هستند،همچنین ٣۶نفر دارای بیماری های خاص، ۵٢نفر بد سرپرست، ١۵نفر مشغول به کار و ٢نفر از آنها نیز ازدواج کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش خورستان در عین حال اعلام کرد: خانواده ٢۵٢ نفر از کودکانی که به عنوان بازمانده از تحصیل در دور اول شناخته شدند نیز اعلام آمادگی کردند که در مهرماه سال جاری فرزندانشان را برای قرارگیری در چرخه تعلیم و تربیت به آموزش و پرورش برگردانند.
طرح شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل از نیمه اول تیرماه با تاکید استاندار خوزستان و با شعار ” در سال٩۶ در خوزستان هیچ کودک بازمانده از تحصیلی نباید وجود داشته باشد” آغاز شده است و آموزش و پرورش، بهزیستی و موسسه گلشن آل طاها در  خصوص این طرح انجام وظیفه می کنند.