به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، تاکنون ۵۰ اثر در ۲ بخش بانوان و آقایان به دبیرخانه این جشنواره و کارشناسی تربیت بدنی ناحیه یک اهواز ارسال شده است که پس از بررسی توسط هیات داوران آثار برتر در بخش‌های آموزگار پایه، آموزگار تربیت بدنی و دبیر تربیت بدنی معرفی خواهند شد.

ایجاد انگیزه براى ارائه و ارتقاى توانمندى ها و تبادل تجارب میان معلمان تربیت بدنى و آموزگاران پایه  و همچنین ارائه الگویى صحیح براى دانش آموزان و اولیاء آنها از جمله مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره در استان خوزستان است.

این جشنواره در شش بخش آموزگاران پایه، آموزگاران و دبیران تربیت بدنى زن و مرد برگزار شد و از هر منطقه شش اثر براى داورى پذیرفته شد. به زودی نتایج داوری این جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.