به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش که ازطریق شبکه‌ چهار در روز یکشنبه چهارم خرداد ماه 99  پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

ساعت٧ تا ٧:٢۵  استاندارد  کاربر Flash -پایه١٢ -مبحث دکمه ها رشته های  کامپیوتر -شاخه کاردانش

 

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠    درس  پرورش و تولید حبوبات پایه١٠- مبحث برداشت – رشته امور زارعی -شاخه فنی حرفه ای .

 

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵  درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و١٢- رشته صنایع چوب و‌مبلمان -شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 

ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠  درس  عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -رشته تربیت بدنی -پایه١٢- شاخه فنی حرفه ای .

 

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی حرفه ای .

 

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰  استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش  .

 

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه١٢  ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ  ٣  -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١    درس هویت اجتماعی پایه١٢- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی