به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه30 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس کاروفناوری پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵کاروفناوری پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰رشته علوم تجربی.

ساعت١۵درس فارسی١ پایه۱٠ تمام رشته ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها .

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی درس خواص هندسی سطوح پایه ۱۲رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠ رنگ‌کاری چوب و مبلمان پایه ۱۱و۱۲رشته صنایع چوب شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵تاریخ هنر جهان درس رنسانس پایه ۱۲رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۱١:٣۵تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای درس مشترک پایه ۱۰رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.