به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 23 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸  .

 

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠  درس عربی  پایه ٧

 

ساعت ٩:١٠  تا ٩:٣٠  درس ریاضی پایه ٩

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکرپایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

 

ساعت١۵درس فارسی١ پایه١٠

 

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

 

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١

 

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

 

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:٢۵درس عربی،زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی  .

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن٣  پایه ١٢  علوم و معارف اسلامی

 

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵  علوم و فنون ادبی ۲پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت ٩:٣۵تا١٠درس ریاضی و آمار٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی .

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی ۳پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱٠:٢۵تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

 

ساعت١١:١۵تا١١:٣۵درس دانش فنی رشته ماشین ابزار پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت١١:٣۵تا١٢درس عربی٣ پایه١٢مشترک بین تمام زمینه ها