به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و‌نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس  فارسی و نگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس نگارش١ پایه١٠  تمام رشته ها

ساعت١۵درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزک .

ساعت۱۶درس ریاضی٢ پایه١١رشته علوم تجربی  .

ساعت۱۶:٣٠ درس دین و زندگی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  .

ساعت ٢٢ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک٣    پایه١٢ رشته علوم تجربی

  شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید١ پایه١٠ رشته  علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی وآمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ اسلام١  پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه ۱١بازاریابی و فروش درس مشترک فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵۵١٠تا١١:٢٠ درس آب، خاک و گیاه پایه١٠ کشت و نگهداری گیاهان رشته‌های زمینه کشاورزی شاخه  فنی حرفه‌ای

 ساعت ٢٠١١تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین پایه١١ از ایده تا محصول درس مشترک رشته‌های شاخه فنی‌حرفه‌ای وکاردانش

 ساعت۴٠١١تا ١٢  درس ارتباط موثر  پایه١٠ ارتباط کسب و کار رشته‌های زمینه خدمات شاخه‌های  فنی‌ حرفه‌ای وکاردانش