به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه٨

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارس ونگارش  پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی و ریاضی  پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ پیام ها وهدیه های آسمانی  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس ادبیات فارسی  پایه١١

 

ساعت١۵:٣٠درس حسابان٢   پایه۱٢ رشته ریاضی و فیزیک

 

ساعت۱۶درس ریاضی ٢ رشته علوم تجربی

 

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی پایه١١

 

ساعت۱۷درس عربی،زبان قرآن٣  پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس زبان انگلیسی پایه۱۲

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه ١٠

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی ٢  پایه۱١

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس منطق  پایه ١٠

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی،زبان قرآن٣  پایه١٢

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه  پایه ١١

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ارتباط موثر پایه ١٠  فنی و حرفه ای و کاردانش .

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠  استاندارد نقاشی چهره  پایه ١١ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای  .