به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز سه شنبه پنجم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجربی  پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه۸

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه۹

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب فارسی ونگارش پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب فارسی ونگارش  پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی ونگارش پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب  مطالعات اجتماعی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس شیمیپایه ۱۱

 

ساعت١۵:٣٠ درس  فیزیک پایه۱۰

 

ساعت۱۶درس هندسه۱پایه۱۰

 

ساعت۱۶:۳۰درس عربی و زبان قرآن پایه۱۱

 

ساعت۱۷درس زیست شناسی پایه۱۲

 

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲.

 

شبکه۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس اقتصاد پایه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس تاریخ۲پایه۱۰.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قران۱پایه۱۰.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جغرافیا۳پایه۱۲

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم قرانی۳پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠کتاب تولید قطعات باتراشcnc پایه۱۲

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب دانش فنی تخصصی پایه۱۲