به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس کاروفناوری پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر  پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی زبان قرآن٢  پایه١١  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١   پایه ١٠ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۶درس جغرافیای ایران  پایه۱٠ تمام رشته ها  .

ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١  رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ تمام رشته ها  .

ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس اصول عقاید٣  پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی .

 ساعت۸:٣٠ تا٩ درس علوم و فنون ادبی٢  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵  مدیریت تولید پایه ۱١مدیریت کیفیت درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۵۵١٠تا١١:٢٠  عربی٢ -پایه١١ شاخه های  فنی حرفه‌ای و کاردانش

 ساعت٢٠١١تا ١١:۴٠ ریاضی١ پایه١٠ حل تمرین پودمان ۴ درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش.

 ساعت۴٠١١تا ١٢ طراحی و زبان بصری  پایه١٠ مفهوم و فیزیک رنگ  شاخه فنی حرفه‌ای.