به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز سه‌شنبه ۶ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی ‌پایه ٩ 

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس عربی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس  فارسی و‌ نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس  علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

 متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فارسی٣  پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی١  پایه ١٠ تمام رشته ها

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک     

از  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک     

 شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢٠  درس نقشه برداری -پایه١٢- مبحث نرم افزار  Civil3D   رشته ساختمان  -شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

از ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵  استاندارد  کاربر  دایرکتور-پایه١٢- رشته‌های کامپیوتر  -شاخه کاردانش   

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠  درس ارزشیابی اندازه‌گیری در تربیت بدنی -پایه١٠- رشته تربیت‌بدنی – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  درس تاریخ هنر -پایه١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد  شهروند الکترونیک -پایه١٠-رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰   استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١ رشته حسابداری-شاخه کاردانش

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس علوم و معارف قرآنی ٣  –  پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی      

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣  -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی          

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و معارف قرآنی ٣  –  پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی