به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، سید جواد حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: باید فرصتی را که ایجاد شده است، ادامه دهیم و آموزش های مجازی به عنوان آموزش‌های مکمل ادامه یابد.

 

وی افزود: نظام برنامه‌ریزی باید منتج به اجرای برنامه و بهبود عملکرد شود، به عبارتی، طرح برنامه مطلوب، اجرای مطلوب و ارزیابی مطلوب، زمینه‌ساز بهبود عملکرد و رویه ها می شود.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: سه بسته تحولی در سازمان تدوین شده است که مشتمل بر مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و نظام برنامه ریزی مشارکت محور است.

 

حسینی افزود: دو مورد از برنامه های تحولی در شورای معاونین وزارتخانه مصوب و برنامه نظام مشارکت محور نیز به زودی ارائه خواهد شد. همچنین برنامه های سازمان تا ۲۰ فروردین نهایی می شود و با استقرار نظام جامع برنامه ریزی، به استان ها و مدارس تسری خواهد یافت.

 

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار داشت: در راستای نظام برنامه ریزی ۱۰ کاربرگ، چهار برنامه و ۱۸ فعالیت تعریف شده است که باید با پایش و ارزیابی مستمر این برنامه ها اجرایی شوند.

 

وی با تاکید بر سیاست های ۱۲گانه سازمان گفت، در این برنامه های تحولی نوآوری، نیاز سازمان و آموزش وپرورش دانش آموزان با نیاز ویژه مدنظر قرار گرفته است.

 

حسینی، توسعه و تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی، توسعه رویکردهای فراگیرسازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه، مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه، توسعه مشارکت وارتباطات در ابعاد درون و برون سازمانی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی، جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی، روانسازی خدمات و فعالیت ها با استفاده از فناوری نوین و اطلاعاتی به منظور تحقق حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، ارتقای کمی و کیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان در ابعاد آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت منابع انسانی در حوزه های جذب، نگهداشت، سازماندهی، سنجش و ارتقای کیفیت منابع انسانی، استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و دیجیتالی در تحقق اهداف سازمانی، کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار در سطوح استانی، منطقه ای به ویژه مدرسه محور، نگاه دانش بینان و پژوهش محور به برنامه ریزی ها در نظام تصمیم گیری و توسعه آموزش های فنی وحرفه ای را راهبرد های ۱۲گانه سازمان برشمرد.

 

ایرنا