به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۷ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-آزمون‌های ورزشی-رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی٢ -پایه١١-نمودار جعبه‌ای – مشترک کلیه رشته های شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ۸:۱۰ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢- محاسبه حجم و وزن -رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- حسابداری اموال و انبار -رشته حساب داری مالی -شاخه کاردانش.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس سخت افزار و شبکه -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایان – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد گرافیک رایانه -خط در گرافیک – پایه١٠و١١ – رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش.

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس تاریخ ٣ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس دین و زندگی ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی