به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج شنبه هشتم خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات ومهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس فیزیک ۳ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil3D -رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حلزونی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۱۰ درس ورق طلا روی چوب، پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه١١ -مشترک تمام زمینه ها.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٣- پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی