به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه31 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس عربی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس علوم تجربی  پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ریاضی  پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی  پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش  پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی ١  پایه١۰.

ساعت١۵درس دین و زندگی١  پایه۱٠ رشته‌‌های ریاضی فیزک و علوم تجربی .

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶درس زیست شناسی ٢ پایه۱١ .

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی٣  پایه١٢  تمام رشته‌ها  .

ساعت ٢٢ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ٢٢:٣٠ درس نگارش٣  پایه١٢

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی٢  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس  عربی،زبان قرآن١ پایه١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ٣  پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی  پایه ۱١ بازاریابی و فروش درس مشترک رشته‌های شاخه فنی‌حرفه‌ ای و کاردانش.

ساعت ۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠  نقشه کشی رایانه‌ای ترسیم با رایانه پایه١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه فنی‌حرفه‌ای .

ساعت ١٠١١تا ١١:٣۵عربی٣ پایه١٢ مبحث جمله شرطی درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

 ساعت ۱١:٣۵تا ١٢ الزامات محیط کار پایه١٠ مهارت‌های کاریابی درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.