به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس عربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه٨

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس فرهنگ و هنر پایه ٩

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی٢ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠تمام رشته ها

شبکه ۴

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس طراحی سیاه وسفید فضا پایه ۱۰ رشته عکاسی دیجیتال پایه ۱۰ شاخه کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس نرم افزار نقشه برداری پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ درس فضاها و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه ۱۰ درس مشترک  شاخه های فنی حرقه‌ای و کاردانش .

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای .

ساعت٩:٠۵تا ٩:٣٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها – پودمان ۵بدنسازی مدرن – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی  شاخه فنی و حرفه‌ای .

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی