به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 24  فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی  پایه۸  .

 

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس علوم تجربی  پایه ٧

 

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس عربی پایه ٩

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت۷:۴۵ تا۸ آموزش درس تربیت بدنی

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی وریاضی پایه اول.

 

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی ونگارش پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته ها

 

ساعت١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی وریاضی.

 

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان۱ پایه١١ریاضی فیزیک.

 

ساعت۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه١١  رشته تجربی.

 

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی .

 

ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه١٢تمامی رشته ها.

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی.

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس نگارش ۳پایه١٢تمامی رشته ها.

 

شبکه ۴ :

 

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 

ساعت ۸تا۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم  رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی .

 

ساعت ٩:٣۵تا۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و  علوم انسانی.

 

ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۴۵درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها – پایه۱۲ رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای.

 

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه١١ رشته صنایع چوب  -شاخه فنی حرفه ای.

 

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش.

 

ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی  وب –  پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش.