به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا 8 درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس فرهنگ و هنر پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس نگارش پایه ٩

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکرپایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی٣  پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣  پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی پایه١٠ رشته‌های کامپیوتر، شاخه کاردانش  .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠  استاندارد حسابداری صنعتی، سیستم هزینه یابی مرحله ای پایه١٢رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش .

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصص زبان تخصصی پایه١٢ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای  .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵ پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای .

ساعت٨:٣۵تا ٩:٠٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٩  تا ٩:٣٠  درس دانش فنی پایه، پودمان ۵ پایه١٠ رشته ماشین ابزار شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس عربی، زبان قرآن ٣  پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی