به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 14  اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسیپایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسزبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی‌ پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم  تجربی

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس ارتباط موثر اصول و فنون مذاکره پایه۱۰ زمینه خدمات شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کنترل فرآیندهای شیمیایی پایه١١ رشته صنایع شیمیایی شاخه فنی حرفه ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠  درس مبلمان کودک و نوجوان پایه١٠ رشته چوب و‌مبلمانشاخه فنی حرفه ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری شاخه کاردانش.

ساعت ٨:٣۵تا  ٩:٠٠  درس طراحی وبپایه ۱۱ تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠  درس متره و برآورد پودمان۵ پایه١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا   ١٠:٠٠ درس عربی،زبان قرآن١  پایه١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی

ساعت٠٠١٠تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی