به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه 31  اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی  پایه٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعلوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی پایه٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس. بازی و ریاضی   پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵  رنگ کاری روی نئوپان پایه های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵استاندارد کاربرکپچرینگ پایه١٢رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ ریاضی ٢پایه١١ مبحث آمار توصیفی مشترک کلیه رشته ها شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠.استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١ و ١٢، رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵استاندارد  حسابداری خریدو فروش، پودمان ۵ پایه١٠ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس  مناظر و مرایا پایه١٠ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی