به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه ٨

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها .

ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١ تمام رشته ها .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١٧ درس فیزیک۱ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک .

ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته تجربی ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

شبکه 4:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵ عربی١ پایه ١٠ قواعد درس٣و ۴ درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه‌ای وکاردانش .

ساعت ۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک پایه ١٠ و ١١ دما، گرما و انبساط رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی پایه١٢ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت٣۵: ١١ تا ١٢ درس مدیریت تولید پایه١١ شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش