به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه 27 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  فارسی  پایه۸  .

 

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس زبان انگلیسی   پایه ٧

 

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس ریاضی  پایه ٨

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

 

ساعت١۵درس آمادگی دفاعی  پایه۱٠  تمام رشته ها .

 

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ۲پایه ١۱تمام رشته ها .

 

ساعت۱۶درس فارسی ٢  پایه۱١ تمام رشته ها.

 

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣  پایه ١٢ تمام رشته ها  .

 

ساعت ١٧ درس فیزیک١  پایه١٠  رشته ریاضی فیزیک .

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی .

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:٢۵درس تاریخ ۱پایه ١٠  رشته  ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن  ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس ریاضی و آمار٢ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس جغرافیا ۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵. درس تاریخ اسلام ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت ۱۰:۲۵تا ۱۰:۵٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی مبحث سیستم هزینه یابی مرحله‌ای پایه ١٢شاخه کاردانش

 

ساعت۱۰:۵٠تا ۱۱:١۵درس استاندارد حسابداری صنعتی مبحث هزینه‌یابی سفارشات پایه١٢ شاخه کاردانش.

 

ساعت ۱۱:۱۵تا ۱۱:۳۵درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی رشته الکتروتکنیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

ساعت ۱۱:۳۵تا ۱۲استاندارد قالی بافی درجه٢ مبحث ملیله بافی قالی پایه١٠ شاخه کاردانش.