به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا٩:٠۵درسعلوم تجربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

 ساعت ١۵تا١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس رنگ کاری روی چوب پایه ١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای  .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵۵درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ١١رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٧:۵۵تا٨:٢٠  استاندارد گرافیک رایانه‌ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر پایه١٠ و١١ شاخه کاردانش  .

ساعت٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی٣ پودمان۵ شاخه های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ٨:۴٠ تا  ٩:٠۵درس مبانی طراحی معماری پایه١٢رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٩:٠۵تا٩:٣٠  استاندارد شهروند الکترونیک پایه١٠ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی