به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسزبان انگلیسی  پایه ٩

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی   پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها .

ساعت۱۶درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته‌ها    .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها.

ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵درس دانش فنی پایه فناوری‌های نوین رشته کامپیوتر پایه۱۰ شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت ٩:۵۵تا۱٠:٢۵درس فیزیک پایه ۱۰و ۱۱ جریان و مدار الکتریکی شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس عناصر و جزئیات پایه۱۱ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠١٠تا١١:١۵درس ریاضی۳ پایه۱۲زمینه صنعت تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت١۵١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل پایه۱۲رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۴٠١١تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی پایه۱۰کنتراست رنگ ها رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای.