به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ .

 

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸  .

 

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧.

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی  پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی  پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵بازی وریاضی   پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰

 

ساعت١۵درس فیزیک پایه۱۱.

 

ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰.

 

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

 

ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی.

 

ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲

 

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢   رشته ریاضی.

 

ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه ۱۰ادبیات و علوم انسانی .

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۹تا٩:٣٠ درس علوم وفنون ادبی٢  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس روانشناسی  پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی زبان قران پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس  اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس استانداردنرم افزاراداری – پایه ١٠رشته کامپیوتر  شاخه  کاردانش

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه۱۲شاخه فنی حرفه ای.