به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه 28 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  کاروفناوری پایه۸  .

 

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس مطالعات اجتماعی  پایه ٧

 

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس علوم تجربی  پایه ٩

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت١۵درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته ها .

 

ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و تجربی .

 

ساعت۱۶درس نگارش ٢  پایه۱١ تمام رشته ها.

 

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک   .

 

ساعت ١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی .

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و  تجربی .

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣  پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس  تاریخ اسلام  ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس عربی، زبان قرآن ٢  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس عربی زبان قرآن  ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس فلسفه١  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس تاریخ هنر جهان  رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

 

۵٠: ١٠تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار  پای    ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

 

۱۵: ١١تا ١١:٣۵  کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

۱١:٣۵تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش