به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درستفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیامها و هدیههای آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشتهها

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠  تمام رشته ها

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢   پایه ١١ تمام رشتهها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشتهها

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها پایه١٢ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس نقاشی چهره پایه١١پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانهای، درس گرافیک سیاه و سفید پایه١٠ مبحث فضا شاخه کاردانش

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزشها پایه١٢ رشته تربیت بدنی، شاخه فنی‌وحرفهای.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢ پایه١١ مشترک  شاخههای فنی‌وحرفهایوکاردانش

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه، مبحث سبک شناسی پایه١٠ رشته طراحی و دوخت  شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی