به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسکارو فناوری پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس  نگارش پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم  تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی ‌پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠  تمام رشته‌ها

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس طراحی عموی پایه١٠جنسیت سازی شیشه رشته چهره سازی شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور پایه١٢ توانایی کار با سمبل‌‌ها رشته رایانه شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصصی پایه١٢ کسب اطلاعات فنی رشته ساختمان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس ریاضی٣ پایه١٢ پودمان ۵ شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها پودمان ۵  پایه١٢ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٩ تا٩:٣٠  درس دانش فنی پایه پایه١٠ پودمان ۵ درس فناوری‌های نوین رشته کامپیوتر شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته و علوم و معارف اسلامی