به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی  پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم   تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس تفکر و سوادرسانه‌ای پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت١۵ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .

ساعت۱۶ درس هندسه٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید ٢ پایه١١رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس عربی پایه ١٢

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس حسابداری فنی پایه١٢ حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی 

ساعت۵٠١٠تا١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه١٠ ترسیم با رایانه شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ١۵١١تا ١١:۴٠ درس جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١ رشته گرافیک آموزش کورل شاخه کاردانش

ساعت۴٠١١تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی پایه١٢ زبان تخصصی  رشته طراحی و دوخت شاخه فنی حرفه‌ای