به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه 1 خرداد ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه٩  

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس نگارش پایه٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١  پایه ١٠ تمام رشته ها          

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها   

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته ها             

 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣   پایه١٢ تمام رشته ها     

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵  استاندارد لباس شب و عروس پایه١٢رشته خیاطی لباس شب و عروس شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پودمان ۴ پایه١٠مبحث مونتاژ رایانه ای رشته شبکه و نرم افزار رایانه  شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا٨:١٠ استاندارد نقشه کشی معماری پایه١٠و١١ ترسیم طرح های قوسی شکل رشته معماری داخلی شاخه کاردانش 

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی تخصصی پودمان ۵ پایه١٢رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵  پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۵ پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ تفکرو سواد رسانه ای پایه١١مشترک تمام زمینه ها 

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢ تمام رشته ها    

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم انسانی        

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی