به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 6 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١٠رشته علوم تجربی

ساعت١۵درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی١ پایه١٠ تمام رشته‌ها    .

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢رشته علوم و معارف اسلامی     .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس منطق پایه ١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته  ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵٠  اخلاق حرفه‌ای پایه١٢ درس مشترک  شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵٠١٠تا١١:١۵درس طراحی و زبان بصری پایه١٠ مفهوم وکاربرد رنگ و هنر شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت ١۵١١تا ١١:٣۵درس ریاضی٢ پایه١١ مبحث لگاریتم درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت٣۵١١تا ١٢  درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه١٠ ترسیم رایانه‌ای درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای.