به پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 20 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس عریی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش ‌پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه١ پایه١٠رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس مناظر و مرایا پایه۱۰ رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته طراحی دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار رایانه  شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:٣۵تا ٩ درس نقشه برداری پایه ۱۲ رشته ساختمان  شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٩  تا ٩:٣٠  درس تاریخ هنر جهان پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی