به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 15 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵ عربی پایه هفتم ( درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶عربی پایه نهم ( درس اول)

 متوسطه دوم  :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی