به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه 13 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس عربی زبان قرآن پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی ‌ نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمارو احتمال ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته تجربی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس طراحی گرافیک رایانه‌ای آموزش نرم افزار فتوشاپ مبحث خودکارسازی عملیات پایه ۱۰ رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه  شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس دانش فنی تخصصی  پایه١٢ مبحث پدیده احتراق و سوخت‌های جایگزین رشته مکانیک خودرو شاخه فنی‌حرفه‌ای .

ساعت٧:۴۵تا٨:١٠  درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه١٠ ترسیم با رایانه زمینه صنعت شاخه‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣٠ درس آشنایی با بناهای تاریخی پودمان ۵ پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت ٨:٣٠ تا٨:۵٠  درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان پودمان۵ پایه ۱۰ رشته صنایع چوب شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠: ٨  تا٩:١٠ درس منطق پایه١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠٩تا ٩:٣۵درس  عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵تا ١٠ درس فلسفه ١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی