به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس کاروفناوری پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس عربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١۴:٣٠درس ریاضی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت١۵درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢  پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک   .

ساعت۱۶درس ریاضی٢  پایه١١ رشته علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١١ تمام رشته‌ها

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس اصول عقاید ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵درس نقاشی، نمایش و تاریخ  پایه ١٢رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٩:۵۵تا۱٠:٢۵درس عربی ٢ پایه ١١ درس مشترک تمام زمینه‌ها  .

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس حسابداری  خرید و فروش پایه١٠ رشته حسابداری بازرگانی شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت۵٠١٠تا١١:١٠ درس آب ،خاک و گیاه پایه١٠درس مشترک زمینه کشاورزی شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت ١۵١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری،پیاده سازی و کنترل پایه١٢رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت۴٠١١تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی پایه١٠ کنتراست