به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 30  اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس کاروفناوری پایه ٩ پودمان هدایت تحصیلی

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه٧

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ادبیات فارسی درس آزاد

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس ادبیات فارسی درس آزاد

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی٢ پایه١١رشته علوم تجربی

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت٧ تا ٧:٢۵حسابداری صورتهای مالی پایه١٢ مالیات و عملکرد رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵استاندارد الگوساز و برشکار لباس پایه١١رشته های خیاطی شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ نصب و راه اندازی شبکه افزارها رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١رشته معماری داخلی شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ پایه١١ درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٩:٠۵تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها پایه١٢ بدنسازی مدرن رشته تربیت بدنی  شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی