به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 26  فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت۷:۴۵تا۸ آموزش درس تربیت بدنی

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس فارسی پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس عربی پایه۸  .

 

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس ریاضی پایه ٧

 

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی ونگارش پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش  پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها وهدیه های آسمانی    پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی ونگارش  پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس نگارش۱پایه١۰تمامی رشته ها.

 

ساعت١۵درس ریاضی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

 

ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت۱۶درس ریاضی۲  پایه۱۱رشته تجربی

 

ساعت۱۶:٣٠ درس دین وزندگی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک وتجربی  .

 

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١۱تمام رشته ها.

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس فیزیک۳  پایه١٢ رشته تجربی

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اصول عقاید  ۱پایه ١٠ رشته  علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس تاریخ ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳پایه ۱۲رشته علوم معارف اسلامی

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس اصول عقاید ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ٩:٣۵تا۱۰علوم و فنون ادبی ۳پایه ۱۲رشته  ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی۱پایه ۱۰ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی.

 

۱۰:۲۵تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید پایه ۱۱ مبحث کیفیت- شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

 

۱۰:۵٠تا ۱۱:١۵درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه پایه۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

 

۱۱:۱۵تا ۱۱:۳۵درس استاندارد برنامه‌ریزی امورهنری درخانواده پایه ۱۱ رشته مدیریت و برنامه‌ریزی امورخانواده شاخه کاردانش

 

۱۱:۳۵تا ۱۲استاندارد طراحی چهره پایه ۱۰ رشته چهره سازی شاخه کاردانش.