به پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس عربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس نگارش پایه ٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران  پایه ١٠  تمام رشته‌ها

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس ریاضی١ پایه۱٠ نسبتهای مثلثاتی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش  .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات مراقبت از بوته پایه ١٠ رشته امورزراعی شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠  درس استاندارد حسابداری صنعتی سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای پایه١٢ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش  .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱  رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس استاندارد طراح امور گرافیکی، ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠  درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس  تاریخ اسلام ٢ پایه١١  رشته علوم و معارف اسلامی