به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

 

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی  پایه ٧

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠  علوم تجربی پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی    پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه١٠

 

ساعت١۵درس فیزیک پایه۱١

 

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی زبان قران ١ پایه١٠

 

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

 

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی  پایه ١٢

 

ساعت ١٧ درس شیمی پایه۱۲

 

ساعت ٢٢ درس هندسه۳پایه١٢

 

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی۳  پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱علوم ومعارف

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قران۱پایه۱۰ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای .

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس شبکه  بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای.