به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه نهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش  پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی   پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی  پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠  علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠

 

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣  پایه۱٢

 

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

 

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢  پایه١١

 

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی  پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١  پایه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس جامعه شناسی ٢ پایه۱۱.

 

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣  پایه۱۲.

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه۱۲.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه۱۲.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مکانیک خودرو  پایه یازدهم.

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه ای و کاردانش پایه ١٠