به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه شانزدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس ریاضی  پایه ٩ .

 

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس علوم تجربی  پایه ٨

 

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس عربی   پایه ٧

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠  بازی و ریاضی پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣فارسی و نگارش    پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١پایه١٠

 

ساعت١۵درس هندسه٢  پایه۱١

 

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠

 

ساعت۱۶هندسه٣ پایه١٢

 

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢

 

ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی-فیزیک

 

ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه١٢

 

ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن  پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم معارف قرآنی ٢

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی ١

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس فلسفه ١

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی ،زبان قرآن٢

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس تاریخ ٣

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس فلسفه ٢

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ اخلاق حرفه ای – شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم پودمان پنجم مبحث بهره‌وری مشترک بین شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

ساعت١١:٣٠ تا ١٢  دانش فنی پایه شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان مبحث حجم و وزن شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای  .