به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه دوازدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجریی پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ٨

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان  انگلیسی پایه٩

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و‌نگارش پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠فارسی و نگارش  پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس عربی،زبان قرآن ٢  پایه١١

 

ساعت١۵:٣٠درس زیست شناسی  پایه۱٢

 

ساعت۱۶درس زیست شناسی پایه ١٠

 

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی پایه١١

 

ساعت۱۷درس دین و زندگی  پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک   پایه۱۲

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس اصول عقاید۱پایه ۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس تاریخ٢  پایه۱١

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جغرافیا  پایه١١

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس معربی،زبان قرآن پایه ١٢

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس استاندار طراحی عمومی  پایه١٠

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس حسابداری صنعتی پایه١٢

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی٣ پودمان ۴  پایه۱۲