به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی  پایه۷.

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم تجربی  پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر  پایه اول.

 

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢بازی و ریاضی  پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش   پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی  و ریاضی  پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠بازی و ریاضی  ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس  زبان انگلیسی پایه١١

 

ساعت١۵:٣٠ درس شیمی   پایه۱٢

 

ساعت۱۶درس آمار و احتمال ١  پایه ١٠

 

ساعت۱۶:۳۰درس حسابان  پایه١٠

 

ساعت۱۷ درس فارسی پایه ١٢ .

 

ساعت۱۷:۳۰درس حسابان٣  پایه۱۲

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه ۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس احکام ١ پایه۱٠

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قرآن ٢ پایه۱۱

 

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس اصول و عقاید ٣ پایه١٢

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه٢  پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی ٢ پایه١١

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ١٠

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس گرافیک و نشر مطبوعات  پایه۱۲