به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه 1399 به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه۷

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم پایه۹

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی پایه ٨

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب علوم تجربی وتفکر پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب علوم تجربی وتفکر پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب بازی وریاضی پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب فارسی ونگارش پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب بازی و ریاضی پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس شیمی پایه ١٠

 

ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی پایه١١

 

ساعت۱۶درس زبان انگلیسی پایه۱۱

 

ساعت۱۶:۳۰درس شیمیپایه١٢

 

ساعت۱۷درس فارسی ٣  پایه۱۲.

 

ساعت۱۷:۳۰درس حسابان پایه۱۲.

 

شبکه۴

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی و آمار۲پایه۱۱.

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس احکام۲پایه۱۱.

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جامعه شناسی۲پایه۱۱

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس ریاضی آمار۳پایه۱۲

 

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس شناخت مواد و مصالح ساختمانی پایه۱۰

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠کتاب نرم افزار اداری پایه۱۰

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب مبلمان اداری پایه۱۲.