به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه هجدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩ .

 

ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی پایه ٨

 

ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱علوم تجربی و تفکر پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠

 

ساعت١۵درس شیمی٢  پایه۱١

 

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١

 

ساعت۱۶شیمی پایه١٢

 

ساعت۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢

 

ساعت ١٧ درس حسابان پایه۱۲

 

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣  پایه١٢

 

ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک  پایه١٢

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس  دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس منطق پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی،زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی،زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس  علوم و معارف قرآنی ۳پایه۱۲رشته  علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه١٢ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢  رشته چهره سازی  شاخه کاردانش