به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه پانزدهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی  پایه ٨ .

 

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی   پایه٨

 

دوره ابتدایی :

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی   پایه اول.

 

از ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش   پایه دوم.

 

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.

 

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش  پایه چهارم.

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی  پایه پنجم.

 

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس ریاضی١  پایه١٠

 

ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢   پایه۱١

 

ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١

 

ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات   پایه١٢ رشته علوم تحربی

 

ساعت۱۷درس ریاضیات گسسته   پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک

 

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

 

شبکه ۴ :

 

ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا٢پایه ١١

 

ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی    پایه۱٢

 

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی و آمار  پایه ١١

 

ساعت۹:۳۰تا١٠درس فلسفه  پایه١١

 

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣  پایه ١٢

 

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس طراحی و زبان بصری  پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت۱۱تا١١:٣٠ فیزیک پودمان ۴پایه١٠ و ١١  -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ تاریخ هنر ایران   پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش .