به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١۴:٣٠درس هندسه ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت١۵درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه١٠ تمام رشته‌ها  .

ساعت۱۶درس زیست شناسی١ پایه١٠ رشته علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس زیست شناسی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵درس نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩:۵۵تا۱٠:٢۵درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠ درس فیزیک پایه١١ درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵٠١٠تا١١:١٠ درس ریاضی٣ پایه١٢محاسبات مشتق درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ١٠١١تا ١١:٣۵درس ارتباط موثر پایه١٠ درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت٣۵١١تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی پایه١٢رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای.