به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت۷:۴۵تا۸ آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان

 

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

 

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس ریاضی پایه۸  .

 

ساعت٨:۴٠تا  ٩ درس ادبیات فارسی پایه ٧

 

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس زبان انگلیسی پایه ٩

 

دوره ابتدایی:

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول.

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس علوم تجریی و تفکر پایه دوم.

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم.

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١

 

ساعت١۵درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢.

 

ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ تجربی.

 

ساعت۱۶درس جغرافیای ایران پایه١٠ .

 

ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی  .

 

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ .

 

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه۱۲.

 

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴ :

 

ساعت ۸تا۸:٢۵درس دین و زندگی ۱پایه ١٠ رشته ادبیات علوم و انسانی

 

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس اصول عقاید ٣پایه ١٢  رشته  علوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس جامعه شنایی١  پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

 

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس روانشناسی  پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس تاریخ اسلام  ۳پایه ۱۲رشته  علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس عربی،زبان قرآن ۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۰:۲۵تا ۱۰:۴۵  استاندارد حسابداری مقدماتی پایه۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

 

۱۰:۴۵تا ۱۱:۱۰درس مبانی هنرهای تجسمی پایه ۱۰ رشته گرافیک  شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

ساعت۱۱:۱۰تا ۱۱:۳۰  درس کارگاه رله‌های قابل اندازه‌گیری پایه ۱۲ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای.