به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١  پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣  پایه ١٢ تمام رشته‌ها

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵کارگاه گرافیک پایه 10 و 11 رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه 12 رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١۵  استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه‌ای پایه 12 رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

ساعت٨:١۵تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه‌ پایه 10 رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی 2 پایه 11  مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس دانش فنی پایه سبک شناسی پایه10 رشته طراحی و دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی