به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارس و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی‌ پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣  پایه ١٢ تمام رشتهها

 شبکه ۴ :

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس استاندارد افترافکت پایه۱٢ تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه‌ریزی پایه١٢ رشته الکتروتکنیک شاخه فنی‌حرفه‌ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠  درس نقشه برداری ساختمان، پیاده‌سازی وکنترل پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس ریاضی٣ پودمان ۵ پایه١٢شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت ٨:٣۵تا ٩  درس متره و برآورد پایه ١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه درس تاریخچه لباس ایران، مصر پایه١٠ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی