به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الـفبا، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 5 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس مطالعات اجتماعی پایه٩

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵درس عربی پایه ٨

ساعت ٩:۴۵تا  ١٠:٠۵درس ریاضی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵تا ١٠:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس  فارسی و نگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ٣ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:٣٠ درس هندسه١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک  .

ساعت۱۶درس فیزیک ٢ پایه١١رشته علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  .

 شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی    .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی٣    پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت١٠ تا۱٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵  اخلاق حرفه‌ای پایه١٢ درس مشترک شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵۵١٠تا١١:١۵درس عربی٣  پایه١٢ مبحث معرفه و نکره درس مشترک شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ١۵١١تا ١١:۴٠ درس ریاضی٢ پایه١١ مبحث لگاریتم درس مشترک شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۴٠١١تا ١٢ درس کارگاه نوآوری وکارآفرینی پایه١١ بازاریابی و فروش کسب وکار نوآورانه درس مشترک شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.